11 February 2010

 

Gaelic events in London Feb 2010

A CHÀIRDEAN CÒIRE! / DEAR FRIENDS!

Seo agaibh (mar fhàidheil .pdf) an àireamh a’s ùire de’n chuairt-litir LUNNAINN NAN GÀIDHEAL – 02/2010.

Attached (as a .pdf file) is the latest edition of the newsletter GAELIC LONDON – 02/2010.

Le beannachd mar a’s àbhaist

EÒGHANN P.

Gaelic022010.pdf

Labels: ,


05 November 2009

 

Lunnainn nan Gàidheal - Gaelic London, November 2009

Once more another excellent edition of the guide to Gaelic events in London.

A rithist, seo agaibh leth bhreac air leth math mu dheidhinn ruidegin Gaidhlig ann an Lunnainn

A CHÀIRDEAN CÒIRE! / DEAR FRIENDS!

Seo agaibh (mar fhàidheil .pdf) an àireamh a’s ùire de’n chuairt-litir LUNNAINN NAN GÀIDHEAL – 11/2009.Attached (as a .pdf file) is the latest edition of the newsletter GAELIC LONDON – 11/2009.

Le beannachd mar a’s àbhaist

EÒGHANN P.

Gaelic-London-Nov2009.pdf

Labels: ,


03 October 2009

 

Gaelic events in London in October

Please see the attached PDF

London Gaelic what's on Guide - October 09

many thanks to Eoghann for putting together this excellent newsletter.

Labels: , , , , ,


10 September 2009

 

Gaelic events in London in September

Here is the exceptionally well produced 10 page newsletter in bilingual Scots Gaelic and English covering Scottish Gaelic events in London during September 2009. Enjoy!

London has the world's oldest Gaelic society (founded 1777) and the world's oldest Gaelic choir (founded 1892). Gaelic was also the first minority language to have its own mailing list I believe - Gaelic-L was founded in May 1989.

mar sin leat

Craig

Labels: , ,


12 June 2009

 

Scottish events in London, music & song


See the attached PDF for details: LondonGaelicJune09.pdf

Labels: , ,


03 December 2008

 

Folk music in London

Another long journey on the Internet comes to a conclusion - over 17 years ago I posted a note on the Internet (back then using a UUCP and Arpanet address in the pre-Internet days) about the English Folk Dance and Song Society at Cecil Sharp House in Camden, North London. I didn't go in those days as I was too busy with the choir I sang with in Covent Garden but last night had the chance to drop into Cecil Sharp House and a very worthwhile experience it was too - great music, atmosphere and singers and hopefully I'll be making a return trip soon - preferably long before another 17 years have passed!

Craig

Labels: ,


29 November 2008

 

Gaelic events in London

For more information, please contact eoghannp@hotmail.com

TACHARTASAN GÀIDHLIG AN LUNNAINN
ANNS NA SEACHDAINEAN A THA A’ TIGHINN
(29mh Samhain 2008 gu crìoch na bliadhna)

GAELIC EVENTS IN LONDON IN THE COMING WEEKS
(29th November 2008 until end of the year)

FÀILTE!

Uill, a-réir coltais, mar a’s duirche is a’s fhuaire a dh’fhàsas e, ’s ann a’s beothaile a dh’fhàsas e ... a thaobh saoghal nan Gàidheal an Lunnainn co-dhiùbh! Ged a tha e fliuch is fuar taobh a-muigh, tha mìos làn ghnìomhachasan romhainn eadar seo is àm na Nollaige (faicibh gu h-ìseal). Fileantach, neach-ionnsachaidh no ‘caraid do’n chànan’ – chan eil gu diofar: bithibh ’nur pàirt dheth – is mealaibh e!

Well, as it would seem, the colder and darker it gets, the livelier it gets ... at least as regards the Gaelic scene in London! Though it may be cold and wet outside, we have a month full of activities to look forward to between now and Christmas (see below). Native-speaker, learner or ‘friend of the language’ – it doesn’t matter: be part of it – and enjoy!

Tìoraidh an-dràsd’!

Beannachdan

Eòghann P.

PS/ Ma bhios sibh a’ cur air dòigh thachartasan a tha comh-cheangailte ri Gàidhlig no ris a’ chultur Ghàidhealach an Lunnainn no an Ceann Ear-dheas Shasainn ’san àm ri teachd, cuiribh fios chugam mu’n deidhinn! – If you are organising future events relating to Gaelic or to Highland culture in London or the South-East of England, let me know about them!

PPS/ ’S e Là Féill Anndra am-màireach! – St. Andrew’s Day tomorrow!


CÉILIDH-DANNSA
FHÉILL ANNDRA – AN-NOCHD!

Di-Sathairne, 29mh Samhain 2008, bho 7:30f

Comunn na Gàidhealtachd is nan Eilean an Lunnainn (HISL), Taigh Cecil Sharpe, NW1 (Fon-talamh: Camden Town)

Òrain Ghàidhlig bho Chaitlin Ghreumach (Eilean Sgitheanach), is ceòl bho Frank Reid is a chòmhlan-dannsa Albannach

Inntreas: £20 / £15 (buill HISL is ‘lùghdachaidhean’)

Làrach-lìn: http://www.hisl.org

Post-d: info@hisl.orgST. ANDREW’S DAY CÉILIDH-DANCE – TONIGHT!

Saturday, 29th November 2008, from 7:30pm

Highlands and Islands Society of London (HISL), Cecil Sharpe House, NW1 (Underground: Camden Town)

Gaelic songs from Kathleen Graham (Isle of Skye), and music from Frank Reid and his Scottish dance band

Admission: £20 / £15 (HISL members and ‘concessions’)

Website: http://www.hisl.org

E-mail: info@hisl.org


‘LÁ NA GAEILGE’ –
AM-MÀIREACH!

Di-Dòmhnaich, 30mh Samhain 2008, 12:00 meadhon-latha gu 5:00f

Blasad ‘Gaeilge’ (no ‘Gaedhilge’ – ’s fheàrr leinn an seann litreachadh!) ann an Ionad Culturail nan Éireannach, oisinn Black’s Road is King Street, Hammersmith, W6 (Fon-talamh: Hammersmith).

Le òraidich, bùithtean-obrach is filmichean ùra ann an Gàidhlig na h-Éireann. Còmhla ri Coláiste na nGael.

Inntreas: £13 (no £40 air 4 tiocaidean), le biadh

Làrach-lìn: http://www.irishculturalcentre.co.uk‘LÁ NA GAEILGE’ – IRISH GAELIC DAY – TOMORROW!

Sunday, 30th November 2008, 12:00 noon to 5:00pm

A taster of ‘Gaeilge’ (or ‘Gaedhilge’ – we prefer the old spelling!) at the Irish Cultural Centre, corner of Black’s Road and King Street, Hammersmith, W6 (Underground: Hammersmith).

With guest speakers, workshops and new films in Irish Gaelic. In association with Coláiste na nGael.

Admission: £13 (or £40 for 4 tickets), with lunch

Website: http://www.irishculturalcentre.co.uk


ATH-CHOISRIGEADH NA SEANN EAGLAISE GÀIDHEALAICH AN LUNNAINN

Di-Dòmhnaich, 7mh Dùdlachd 2008

Seirbhis eadar-eaglaiseil an Gàidhlig is ’sa Bheurla, leis an Urr. Athair Calum MacGill-Fhaolain (Eirisgeigh) is Còisir Lunnainn.

Eaglais Aonaichte Ath-Leasaichte, Tavistock Place (oisinn Regent Square), WC1

Greim-neòin bho 12:30f; seirbhis bho 2.00f

Làrach-lìn: www.regentsquare.urc.org.ukRE-DEDICATION OF THE FORMER GAELIC CHAPEL IN LONDON


Sunday, 7th December 2008

Inter-denominational service in Gaelic and English with Rev. Father Calum MacLellan (Eriskay) and the London Gaelic Choir (Còisir Lunnainn).

United Reformed Church, Tavistock Place (corner of Regent Square), WC1

Buffet lunch from 12:30pm; service from 2.00pm

Làrach-lìn: www.regentsquare.urc.org.uk


CÉILIDH

Di-Sathairne, 13mh Dùdlachd 2008, bho 7:30f

Comunn Gàidhlig Lunnainn, talla Eaglais Cùirt a’ Chrùin, Covent Garden, WC2 (Fon-talamh: Covent Garden no Charing Cross)

Òrain Ghàidhlig bho Linn Phipps (a bhuannaich ‘Aigeallan-Airgid’ nam Ban aig a’ Mhòd Nàiseanta Rìoghail, 2008)

Inntreas: £20

Làrach-lìn: www.comunnlunnainn.co.ukCÉILIDH

Saturday, 13th December 2008 from 7:30pm


Gaelic Society of London, hall of Crown Court Church, Covent Garden, WC2 (Underground: Covent Garden or Charing Cross)

Gaelic songs from Linn Phipps (winner of the Ladies’ ‘Silver Pendant’ at the Royal National Mòd, 2008)

Admission: £20

Website: www.comunnlunnainn.co.uk


SEIRBHIS GHÀIDHLIG

Di-Dòmhnaich, 14mh Dùdlachd 2008 aig 3:30f

Seirbhis an Gàidhlig ann an Eaglais Cùirt a’ Chrùin, Covent Garden, WC2, leis an Urr. Murchadh MacLeòid (Eaglais Rathad Chrow, Glaschu) (Fon-talamh: Covent Garden no Charing Cross)

Le srùbaig ann an talla na h-eaglaise an deaghaidh làimh (an t-srùbag a’s fheàrr a th’ann an Lunnainn!).GAELIC SERVICE

Sunday, 14th December 2008 at 3:30pm


Service in Gaelic at Crown Court Church, Covent Garden, WC2, with Rev. Murdo MacLeod (Crow Road Church, Glasgow) (Underground: Covent Garden or Charing Cross)

With a ‘stroupach’ (cup of tea) in the church hall afterwards (London’s best ‘stroupach’!).


Agus na ‘regulars’: na dìochuimhnichibh gu’m bi na tachartasan seo a’ ruith
fad na bliadhna!

And the ‘regulars’: don’t forget that these events run throughout the year!


CÒISIR LUNNAINN

A’ chòisir Ghàidhlig an Lunnainn; coinneamh gach Di-Màirt ann an talla Eaglais Cùirt a’ Chrùin, Covent Garden, WC2 aig 7.00f (Fon-talamh: Covent Garden no Charing Cross)

Coinneamh dheireannach na bliadhna: Di-Màirt, 16mh Dùdlachd 2008 (CBC)

Làrach-lìn: www.coisirlunnainn.org.uk

Post-d: coisirlunnainn@fmail.co.ukCÒISIR LUNNAINN

The Gaelic choir in London; meets every Tuesday in the hall of Crown Court Church, Covent Garden, WC2 at 7.00pm (Underground: Covent Garden or Charing Cross)

Last meeting of the year: Tuesday, 16th December 2008 (AGM)

Website: www.coisirlunnainn.org.uk

E-mail: coisirlunnainn@fmail.co.uk


CLASAICHEAN GÀIDHLIG

Anns a’ CityLit, Sràid Keeley, Lunnainn WC2 (Fon-talamh: Holborn)

Ìre 1: gach Di-Ciadaoin aig 6.00f

Ìre 2: gach Di-Ciadaoin aig 7:30f

Làrach-lìn: www.citylit.ac.ukGAELIC CLASSES

In the CityLit, Keeley Street, London WC2 (Underground: Holborn)

Level 1: every Wednesday at 6:00pm

Level 2: every Wednesday at 7:30pm

Website: www.citylit.ac.uk

Labels: , , ,


08 November 2008

 

The Genevieve Arnold Quintet - Jazz in London

Had the pleasure of seeing the Genevieve Arnold Quintet perform at the blag club in Notting Hill recently. Great gig and well worth looking out for in terms of future appearances.

Craig

Labels: ,


17 October 2008

 

Star of Bombay, 157 Westbourne Grove, London W11

If you bought some goods and then had a mandatory 30% charge slapped on them without warning you'd probably be pretty annoyed.

Restaurants do this with alarming regularity, nowhere else indulges in such a dubious practice so why do restaurants such as the Star of Bombay and indeed about 90% of other restaurants annoy and mislead customers like this when 99% of non restaurant businesses are open and honest about their pricing?

Supposing the price of the food is £20. On top of this slap the 10% mandatory service charge whether you like the food or not and even if it's just you eating. So the price of the food is now £22. Rather than an honest price for the food of £22, it's a dishonest £20 with an extra £2 even if the service was rubbish.

On top of that, as a VAT registered business I should be able to claim back the VAT by getting a VAT bill. So the real cost to me should be £20 * 100/117.5 or £17.02. Instead, because the restaurant just issues a piece of paper with a VAT number and a total on it, this is not a VAT bill and as the VAT isn't separately itemised, it can't be reclaimed. Combined with the dishonest 10% mandatory service change (little more than a table ordering charge, since pub bring the food to my table and don't charge a tip) the cost of the meal is £22 instead of £17.02, a mark-up of over 29% and nearly £5. Eat out 5 times a week on business and approx 1.5 meals equivalent cost is due to rip off charges and poor billing practices by restaurants rather than the actual price of the food which I need to eat. When I registered for VAT, one of the first things I learned was how to issue a correct VAT invoice for customers and all it takes is a piece of paper, a computer or till, a printer and calculator/excel/word or similar so that the invoice has the total, vat total, date, address, and VAT number. Hardly rocket science, so why do restaurants think they are the only sector that can do what it likes in terms of billing? It also makes me wonder if a restaurant can't meet its VAT legal obligations, do they have the same laissez-faire attitude towards legal obligations towards food hygiene which require more skill to meet?


Anyone that rips me off by nearly 30% doesn't deserve praise. So in a recession where places are competing for customer business, I will be sending more business the way of pubs because 95%+ of pubs can produce a proper VAT receipt and don't rip me off with a mandatory service charge, whereas 90% of restaurants do (and they are more expensive). I note most restaurants, especially midweek, are pretty quiet just now. They might be busier if there wasn't a 29%+ surcharge in the bill.

As for the food at the Star of Bombay, well it may be the favourite restaurant of The Chemical Brothers, but I found the food fairly ordinary, the poppadoms were too crispy and disintegrated on touching and dumping the sweet menu in my face without asking me if I would like to see the sweet menu meant the mandatory 10% "service charge" was taking liberties with the name of service.

As for the Star of Bombay, I'll leave the Chemical Brothers to it and eat elsewhere in future. There's no chemistry here for me.

'Craig ate here' on 16th October.

Labels: , ,


This page is powered by Blogger. Isn't yours?