Silicon Glen, Scotland > Scottish FAQ > Song lyrics
View the Silicon Glen Blog. Contact Us about advertising rates.

An teid thu leam a Mhairi

Want to move jobs?. New free social marketing tool for job seekers
Sign up now at www.movejobs.com.


An teid thu leam a Mhairi

Seist/Chorus:
An teid thu leam a Mhairi
Am falbh thu leam thar saile
An teid thu leam a Mhairi dhonn
Gu tir nam beanntan arda

Rann1/Verse1
Tha crodh againn air airigh
Is laoigh an cois am mathar
Tha sin againn is caoraich mhaol' (=Cheviot sheep)
Air aodann nam beann arda

(seist)

Rann2
Dh'aithnichinn fhin do bhta
Sos mu Rudh' na h-Airde
Bridean geala anns an t-seol
Is clann MhicLeoid 'gan cradh

(seist)

Words from Christine Primrose


Scottish FAQ > FAQ Contents > Song lyrics > An teid thu leam a Mhairi > Top


Q-HTML V3.4 by Craig Cockburn created this page on 19-Jun-2012 at 08:06:27